Director executiv – Consiliul Judeţean IalomiţaDirector executiv

Consiliul Judeţean Ialomiţa

2 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

• Constituţia României;
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată – M.Of. nr. 365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – M.Of. nr. 525/02.08.2007;
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – M.Of. nr. 618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 – M.Of. nr. 4/03.01.2018;
• Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată – M.Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 69/16.04.2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, republicată, – M.Of. nr. 330/14.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice – M.Of. nr. 1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – M.Of. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 – M.Of. nr. 734/21.10.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX “Impozite şi taxe locale” – M.Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
• Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă – B.Of. 67 din 06.07.1976;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată – M.Of. nr. 799/12.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – M.Of. nr. 746/06.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 264/13.03.2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 109/05.02.2004;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – M.Of. nr. 663/23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job