Director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului TimişDirector executiv

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Timiş

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. O.U.G. nr. 195/ 2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr.1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
5. Legea nr. 22/2001, pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnată la Aarhus, la 25 iunie 1998;
7. H.G nr.780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificărie şi completările ulterioare;
8. H.G nr.1570/2007, privind înfiinţarea Sistemului Naţional pentru Estimarea Nivelului Emisiilor Antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare;
9. O.U.G nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;
10. Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
11. H.G. nr. 321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 211/2011, republicată, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.360/2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
14. O.M.F.P. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
15. H.G nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
16. O.G nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Constituţia României;
19. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job