Director executiv adjunct – Unitatea Teritorială 345, Sibiu din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeDirector executiv adjunct

Unitatea Teritorială 345, Sibiu din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Unitatea Teritorială 345, Sibiu, judeţul Sibiu din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
• în vederea numirii candidatului declarat „admis” în urma concursului se va solicita eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate de nivel “ SECRET ”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.


1. Legea nr.82/1992, privind Rezervele de Stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HG nr.1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale si pe lângă fiecare unitate teritoriala a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările si completările ulterioare;
4. HG nr.371/1993 privind acordarea în primă intervenţie a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate ca urmare a unor situaţii excepţionale;
5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
8. Ordinul nr.1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul MIRA nr.597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi si/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare ;
12. HG nr.81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul MIRA nr.599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu modificările şi completările ulterioare;
14. HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
15. HG nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
16. Legea nr.188/1999 privind statului funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
18. Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job