Director executiv adjunct – Consiliul Judeţean TulceaDirector executiv adjunct

Consiliul Judeţean Tulcea

5 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau instalaţii pentru construcţii sau ingineria mediului; ştiinte umaniste şi arte – domeniul arhitectură sau urbanism; ştiinţe juridice – specializarea drept; ştiinţe economice – specializarea economie generală; ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
3.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Constituţia Romăniei, republicată.
6.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
7.Ordonanţa Guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordonanţa Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 92/2007 serviciul transport public local cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordonanţa Guvernului nr 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job