Director executiv adjunct – Consiliul Județean PrahovaDirector executiv adjunct

Consiliul Județean Prahova

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură/urbanism sau inginerie civilă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare (art. 611-623) ;
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism”, indicativ G.M. -007-2000;
Ordinul M.L.P.A.T nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General”, indicativ G.P. 038/99;
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ G.M. -010-2000;
Ordinul M.T.C.T. nr. 562/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”;
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, indicativ G.M. 009-2000.
Ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job