Director executiv adjunct – Consiliul Judeţean BrăilaDirector executiv adjunct

Consiliul Judeţean Brăila

19 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară din cadrul Consiliului Judeţean Brăila.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Constitutia Romaniei;
5. O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea 7/2006 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare
10. O.M.F.P nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. O.U.G nr.24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. O.U.G nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea nr.195/2010 pentru aprobarea O.U.G nr.24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli;
15. H.G nr.558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a masurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2016-2017;
16. Ordinul nr.243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli;
17. Regulamentul nr.543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate;
18. Regulamentul Comisiei (CE) nr.657/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine care se aplica alimentelor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa, cu modificarile si completarile ulterioare;
23. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice;
24. O.G nr.19/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. Legea nr.132/1969 privind selectarea colectiva a deseurilor in institutiile publice;
26. Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile uletrioare;
28. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job