Director executiv adjunct – Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti Sector 3Director executiv adjunct

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti Sector 3

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti Sector 3.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei, Cap.3, Sectiunea a 5-a “Incompatibilitati privind functionarii publici” (de la art. 94 pâna la art.100^1), cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
6. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
8 Hotarârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Hotarirea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
10. Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
11. Ordonanta Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata prin Legea nr.375/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotarârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor, privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala;
14. Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
16.Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. LEGE nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Nota – bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job