Director executiv adjunct – Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sector 3 BucureștiDirector executiv adjunct

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sector 3 București

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sector 3 din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României
2. Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea corupţiei, Cap.3, Secţiunea a 5-a “Incompatibilităţi privind funcţionarii publici” (de la art. 94 pâna la art.100^1), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
6. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
15. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr.375/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor, privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională;
18. Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota – bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job