Director executiv adjunct – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul judeţean TimişDirector executiv adjunct

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Timiş

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct (coordonator al activităţii serviciului control pe teren, al activităţii serviciului economic recuperare debite şi resurse umane şi al activităţii centrelor locale) din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti sau ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 07 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României
– Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001.
– Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordonanţa nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002.
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
– Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job