Director executiv adjunct – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul IlfovDirector executiv adjunct

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov

31 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Unitatea Teritorială 350, Popeşti – Leordeni, judeţul Ilfov din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile inginerie şi management sau inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul achiziţiilor publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • în vederea numirii candidatului declarat „admis” în urma concursului se va solicita eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate de nivel “STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.Legea nr. 82/1992, privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.H.G. nr.1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
4.O.G. nr.11/1995 privind măsuri comerciale specifice pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile;
5.H.G. nr. 371/1993 privind acordarea în primă intervenţie a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate ca urmare a unor situaţii excepţionale;
6.H.G. nr. 1411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
7.Legea nr. 188/1999 privind statului funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
9.H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;;
10.Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
11.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Instrucţiunea M.I.R.A. nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
13.Ordinul M.I.R.A. nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi si/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
14.H.G. nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordinul M.A.I. nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
16.Ordinul M.I.R.A. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu modificările şi completările ulterioare;
17.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
18.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
19.Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
20.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;;
22.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;;
23.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
24.H.G nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
25.Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
26.Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
27.H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, procedurile şi limitele pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
28.Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
NOTĂ: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job