Director executiv adjunct (9 posturi) – Direcţiile de Sănătate Publică Constanţa, Covasna, Călăraşi, Galaţi, Maramureş, Sibiu, Teleorman, Ilfov, BucureștiDirector executiv adjunct (9 posturi)

Direcţiile de Sănătate Publică Constanţa, Covasna, Călăraşi, Galaţi, Maramureş, Sibiu, Teleorman, Ilfov, București

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct economic al Direcţiilor de Sănătate Publică Constanţa, Covasna, Călăraşi, Galaţi, Maramureş, Sibiu, Teleorman, Ilfov şi pentru funcţia de director executiv adjunct – economic al Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,republicata;
Ordinul 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005 Capitolele I – XI din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2007/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria statului(OPT),aprobate prin OMFP nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G nr. 88/18.09.2013 privind adoptarea unor masuri fiscal bugetare pentru indeplininirea unor angajamente convenite cu organismele internationale,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.923/2014 pentru Aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive, republicat, cu modificăările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărarea Guvernului nr. 921/2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job