Director executiv adjunct (6 posturi) – Casele Județene de Pensii - Brăila, Craiova, Gorj, București, Sibiu și Satu MareDirector executiv adjunct (6 posturi)

Casele Județene de Pensii – Brăila, Craiova, Gorj, București, Sibiu și Satu Mare

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Brăila, Dolj, Gorj, director executiv adjunct – Direcţia Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti si director executiv adjunct – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Sibiu, Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director executiv adjunct – Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Brăila, Dolj, Gorj:
  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.
 • director executiv adjunct – Direcţia Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti:
  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.
 • director executiv adjunct – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Sibiu, Satu Mare:
  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

bibliografie director executiv adjunct – Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Brăila, Dolj, Gorj si director executiv adjunct – Direcţia Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti

Constituţia României, republicată;
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 republicată (r2) privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia , actualizat ;
Legea nr.340/2015 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016;
Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, actualizata;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Decretul nr.209/1976 privind aprobarea regulamentului operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste ;
Hotararea nr.1860/2006(actualizata) privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului ;
Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 2861/2009 al MFP, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
Ordinul MFP nr.3471/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaloarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
Ordinul nr.2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art.36 din O.U.G nr.36/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice ;
Hotararea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste.

director executiv adjunct – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Sibiu, Satu Mare

Constituţia României, republicată;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevedrilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Decizia nr.680 din 26 iunie 2012 emisă de Curtea Constituţională, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice;
Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job