Director executiv adjunct (3 posturi) – Direcțiile Județene de Statistică Brăila, Giurgiu și SuceavaDirector executiv adjunct (3 posturi)

Direcțiile Județene de Statistică Brăila, Giurgiu și Suceava

30 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Regională de Statistică Brăila, Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava şi Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Constituţia României, republicată;
-Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
-Publicaţia Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2018 – Glosar termeni;
-Publicaţia Tendinţe Sociale – Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2017;
-Publicaţia Forţa de muncă în România: ocupare şi şomaj, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2018;
-Publicaţia Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed 2016-2017;
-Publicaţia Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2017;
-Publicaţia Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2017;
-Anuarul Statistic al României 2018, cap. 2.Populaţie – precizări metodologice (Biblioteca INS) sau http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro_0.pdf
-Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524654227670&uri=CELEX:32013R1260
-Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0205&qid=1524656097321&from=RO
-Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a -Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:RO:PDF
-Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA) http://www.insse.ro/cms/ro/node/270;
-Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-turismului
-Buletinul Statistic de Industrie luna xx/ 2018– nota metodologică http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletin-statistic-de-industrie-nr42018
-Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-structurala
-Ancheta de conjunctura – chestionarele si metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-conjunctura
-Regulamentul CE nr.177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008, de stabilire a unui cadru comun pentru registrul de uz statistic al întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului;
-Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
-Cercetari statistice in agricultura: cercetari statistice de tip exhaustiv şi prin sondaj privind structura exploataţiilor agricole (recensăminte şi anchete structurale), productia vegetala la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie si productia animala – conform PSNA 2017, Capitolul Statistica Agriculturii (http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)
-Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro
-Sistemul informaţional statistic eDEMOS – caracteristici, conţinut
-Cod de bune practici al statisticilor europene;
-Nomenclatoare şi clasificări: Caen Rev2 , http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htm?selectedClassification=&requestedpage=general_description&gobacktosearch=true&locale=ro; Siruta http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htm?selectedClassification=&requestedpage=general_description&gobacktosearch=true&locale=ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job