Director executiv adjunct (2 posturi) – Primăria municipiului Constanţa, judeţul ConstanţaDirector executiv adjunct (2 posturi)

Primăria municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct (2 posturi) – Direcţia urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001(r1), cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, (r1)
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul 839/2009 privind norme de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii , cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Cap. 4 – Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii
Legea nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job