Director executiv (7 posturi) – Direcţiie Judeţene pentru Cultură Bacău, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Olt, Teleorman şi IlfovDirector executiv (7 posturi)

Direcţiie Judeţene pentru Cultură Bacău, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Olt, Teleorman şi Ilfov

19 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiilor Judeţene pentru Cultură Bacău, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Olt, Teleorman şi Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare calculator: word, excel, power point, internet – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 mai 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 20 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea finanţelor publice, nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. II. Principii, reguli şi responsabilităţi – art. 20-22; Cap. III. Procesul bugetar – art. 29, art. 52 alin. (1)-(7), art. 53; Cap. IV. Finanţele instituţiilor publice – art. 62-art. 65, art. 67-art.68, art. 70;
5.Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
11.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar a bunurilor culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare (fără anexe);
13.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
14.Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (art. 1 – art. 10; Anexă: Cap. I. Glosar de termeni; Cap. II. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial; Cap. III. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial; Cap. IV. Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice – Secţiunea 0);
15.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv (art. 6 – art. 11; art. 20 – art. 21).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job