Director executiv (2 posturi) – Direcțiile Judeţene de statistică Gorj şi HunedoaraDirector executiv (2 posturi)

Direcțiile Judeţene de statistică Gorj şi Hunedoara

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiilor judeţene de statistică Gorj şi Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 3 ani;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea nr.226/229 privind organizarea şi functionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
– Publicaţia Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016 – Glosar termeni
– Publicaţia Tendinţe Sociale – Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016
– Publicaţia Forţa de muncă în România: ocupare şi şomaj, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2014-2015;
– Publicaţia Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. .2014-2015
– Publicaţia Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică,, ed. 2014-2015;
– Publicaţia Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2015-2016;
– Metodologia privind migraţia internaţională
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4061
– Metodologia privind populaţia rezidentă a României
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4057
– Metodologia privind populaţia după domiciliu a României
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4058
– Indicatorii statistici pe termen scurt ?i precizările metodologice aferente (ancheta UNICA) http://www.insse.ro/cms/ro/node/270;
– Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-turismului
– Buletinul Statistic de Industrie luna xx/ 2016– nota metodologică http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletin-statistic-de-industrie-nr112016
– Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-structurala
– Ancheta de conjunctura – chestionarele si metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-conjunctura
– Regulamentul CE nr.177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008, de stabilire a unui cadru comun pentru registrul de uz statistic al întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului;
– Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
– Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 571/88 al Consiliului;
– Cercetari statistice in agricultura: productia vegetala la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie si productia animala – conform PSNA 2016, Capitolul Statistica Agriculturii (http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)
– Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro
– Sistemul informaţional statistic eDEMOS – caracteristici, conţinut
– Cod de bune practici al statisticilor europene;
– Nomenclatoare şi clasificări:
– Caen Rev2 , http://www.insse.ro/cms/rw/pages/CaenRev2.ro.do
– Siruta http://www.insse.ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job