Director executiv (2 posturi) – Casele Județene de Pensii Cluj şi BotoşaniDirector executiv (2 posturi)

Casele Județene de Pensii Cluj şi Botoşani

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Cluj şi Botoşani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată;
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
LEGE nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
LEGE nr.346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
LEGE nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizata;
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
DECRET-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.44 din 1 iulie 1994 (republicată) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.109 din 3 mai 2005 (republicată) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
Legea nr.8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.
Legea nr.223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214/28.03.2011);
Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job