Director de îngrijiri – Spitalul Județean de Urgență Alba luliaDirector de îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia

6 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificai de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia, cu sediul în Alba lulia. Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității și anume funcția de director de îngrijiri.

La concurs examen se pot înscrie candîdații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt asistenți medicali generaliștî principali;
au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliștî principali;
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență absolvire.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității sc va organiza în data de 03.03.2020, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv în data de 05,03.2020, ora 10,00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 24.02.2020, ora 15.00.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba lulia și se publică pe site-ul spitalului Spitalului Județean de Urgență Alba lulia.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0258.820.825, înt. 164, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul.

Apply for this Job