Director de îngrijiri – Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în IaşiDirector de îngrijiri

Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în Iaşi

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în Iaşi, şos. Bucium nr. 36, judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director – director de îngrijiri, conform O.M.S. nr. 954/2017, astfel:

  • director de îngrijiri -1 post.

Concursul se va desfăşură astfel:

Candidaţii vor putea să-şi depună dosarele de înscriere în perioada

17.12.2018 până în ziua de 17.01.2019 inclusiv la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, laşi, Şos. Bucium nr. 36. Serviciul K.U.N.O.S. în următorul program – luni-joi. 09.00 – 13.00; vineri, 09.00 – 12.00.

Concursul/ExamenuI cuprinde următoarele probe de evaluare:

–        test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului – 30.01.2019, ora 10.00;

–        susţinerea proiectului de specialitate pe o ternă din domeniul de activitate al postului în data de 05.02.2019. ora 10.00:

–        interviul de selecţie în data dc 08.02.2019. ora 10.00.

Toate probele concursului/examenului se vor desfăşura în Biblioteca institutului.

Concursul examenul pentru ocuparea funcţiei vacante de director medical vacant se va desfăşura după următorul calendar:

-21.01.2019. ora 12.00 – data limită depunere dosare de înscriere;

–        22.01.2019. ora 13.00 – rezultate selecţie dosare de înscriere;

-23.01.2019, ora 13.00 – data limită depunere contestaţii dosare de înscriere:

–        24.01.2019, ora 13.00 – rezultate contestaţii selecţie dosare de înscriere:

–        30.01.2019, ora 10.00, test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        30.01 2019. ora 15.00 – rezultate test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        01.02.2019, ora 15.00 – data limită depunere contestaţii test-grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        04.02.2019. ora 12.00 – rezultate contestaţii test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        05.02.2019, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

-05.02.2019, ora 15.00 – rezultate, susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului:

–        06.02.2019, ora 15.00 – data limită depunere contestaţii, susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

-07.02,2019 – rezultate contestaţii, susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

–        08.02.2019, ora 10.00, interviul de selecţie;

–        08,02.2019. ora 15.00, rezultate – interviul de selecţie:

–        09.02,2019 – rezultate finale.

Rezultatele la selecţia dosarelor, la proba test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului, la proba – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al

postului şi la proba – interviul de selecţie se vor afişa la sediul institutului – Pavilion Administrativ şi pe pagina oficiala www.socola.eu.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

–        au domiciliul stabil în România;

–        nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

–        an o stare dc sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru directorul de îngrijiri:

–        sunt asistenţi medicali generalişti principali:

–        au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;

–        sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente:

  • pentru directorul de îngrijiri:

–        cererea de înscriere;

–        copie de pe actul de identitate;

–        copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

–        copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;

–        curriculum vitac;

–        adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

–        cazierul judiciar;

–        declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

–        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        proiectul de specialitate.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a 11 l-a, până la data limită de 17.01.2019. la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, laşi.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.socola.eu sau la avizierul institutului – Pavilion Administrativ. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, Iaşi. telefon 0374771)477, int. 301, fax 0232-230990, e-mail secretariat@socola.eu.

descarca: ANUNŢ-CONCURS-DIR-INGRIJIRI.docx 84KB DOCX

Apply for this Job