Director I – Consiliul Județean BotoșaniDirector I

Consiliul Județean Botoșani

21 decembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de director, grad I, (1 post) din cadrul Unității de Asistență Medico – Sociale Ștelănești.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (anterior ciclurilor Bologna), într-una din ramurile de știință: științe juridice, științe economice, medicină, medicină dentară sau farmacie sau studii universitare de licență (ciclul I Bologna) și master (ciclul II Bologna) absolvite cu diplomă, într-una din ramurile de știință: științe juridice, științe economice, medicină, medicină dentară sau farmacie;
c) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere – minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 ianuarie 2020, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 20 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Botoșani din Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, telefon 0231/514.712, interior 3031.

Apply for this Job