Director centru, infirmieră, asistent medical principal, psiholog (5 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SibiuDirector centru, infirmieră, asistent medical principal, psiholog (5 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

16 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Biertan“:
• director centru – Centrui de îngrijire şi asistenţă Biertan – conducere.

Centrul de Plasament „Gulliver“, Sibiu:
• infirmieră – execuție.

Centrul de Servicii Prichindelul, Sibiu:
• psiholog specialist – execuție

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi „Speranţa“:
• asistent medical principal – execuţie

D.G.A.S.P.C. Sibiu – Serviciul de Evaluare Iniţială, Prevenire şi Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Exploatare – Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă şi telefonul copilului şi al familiei:
• psiholog practicant -1 post, perioadă determinată, execuție.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• director centru
studii de specialitate – absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomatie licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
vechime necesară ocupării postului – candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologic, asistenţă socială şi sociologic, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

• infirmieră
studii de specialitate – studii generale;
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

• psiholog specialist
studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România,
perfecţionări (specializări) – atestat de liberă practică – treapta (nivelul) de specializare – psiholog specialist în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

• asistent medical principal
studii de specialitate – diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea – asistent medical medicină generală/asistent medical generalist;
perfecţionări (specializări) – autorizaţia de liberă practică;
limbi străine – nu este cazul;
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare; bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
cerinţe specifice – nu este cazul;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 4 ani.

• psiholog practicant
studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
perfecţionări (specializări) – atestat de liberă practică – treapta (nivelul) de specializare – psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
vechime hi specialitatea studiilor necesare ocupării postului -1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, termen limită de depunere a dosarelor;
 • 09 august 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • 16 august 2018, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul DGASPC Sibiu din Municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, Serviciul Resurse Umane, tel. 0269/232.066, interior 52/53, email resursesb@yahoo.com.

Apply for this Job