Director – Autoritatea Naţională FitosanitarăDirector

Autoritatea Naţională Fitosanitară

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Fitosanitară din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: agronomie, horticultură, biologie sau chimie;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000, privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 580/2007 privind procedura de inregistrare a producatorilor si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia;
7.Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor , precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
8.Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului;
9.Ordonanta de urgenta nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei;
10.Hotarare nr 683 /2013 pentru aprobarea Planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job