Director al Administrației Bazinale de Apă Olt – Administraţia Naţională “Apele Române”Director al Administrației Bazinale de Apă Olt

Administraţia Naţională “Apele Române”

3 mai 2018

Administraţia Naţională “Apele Române”, cu sediul în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr.6, sector 1, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de conducere, pe perioadă nedeterminată:
Director al Administrației Bazinale de Apă Olt
Activitatea se va desfășura la Administrația Bazinală de Apă Olt / Adresa: Str. Remus Bellu nr. 6, Municipiul Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii: superioare de lungă durată;
 • Calificări: constructii hidrotehnice, hidroenergetică, energetică, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, construcții civile, industriale și agricole; căi ferate, drumuri și poduri,
 • Experiență: vechime în specialitatea studiilor de 10 ani, din care vechime de minim 5 ani în domeniul gospodării apelor;
 • Operare PC: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer, Outlook;
 • Elaborarea și susținerea unui plan de management al Administrației Bazinale de Apă Olt (strategie pentru îmbunătățirea activității de gospodărire a apelor);

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 mai 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2018, ora 11.00 proba scrisă;
 • 04 iunie 2018, ora 11.00 proba practică;
 • 08 iunie 2018, ora 11.00 proba interviu.

! Concursul se va desfăşura la sediul temporar al Administrației Naționale “Apele Române“din strada Ion Câmpineanu nr. 11, sector 1, Bucureşti.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul temporar al Administraţiei Naţionale “Apele Române” din strada Ion Câmpineanu nr. 11, sector 1, Bucureşti sau la numărul de telefon 021.311.01.46, interior 1139, persoană de contact: doamna Gabriela-Ana Răceanu -secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.

 

descarca: Anunt-de-afisat-la-sediu-si-pe-site-concurs-post-director-ABA-Olt.doc 604KB DOC

Apply for this Job