Director adjunct științic și director adjunct tehnic – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație IașiDirector adjunct științic și director adjunct tehnic

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași

20 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:

 1. director adjunct științic;
 2. director adjunct tehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • director adjunct științic:
  • studii superioare de specialitate și titlul de doctor;
  • vechime de minimum 18 ani în activitatea de cercetare – dezvoltare;
  • specialist în domeniul de activitate al S.C.D.V.V. Iași, atestat cel puțin ca cercetător științific, grad II;
  • competență în managementul activității de cercetare – dezvoltare de minimum 6 ani.
 • director adjunct tehnic:
  • studii superioare de specialitate și titlul de doctor;
  • vechime de minimum 20 ani în activitatea de cercetare – dezvoltare;
  • specialist în domeniul de activitate al S.C.D.V.V. Iași, atestat cel puțin ca cercetător științific, grad III;
  • competență în managementul activității de cercetare – dezvoltare de minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • verificarea și selecția dosarelor de înscriere -17 septembrie 2020, ora 12.00;
 • 23 septembrie 2020, ora 12.00, interviul și susținerea ofertei manageriale .

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași, cu sediul în Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 48, județul Iași, telefon 0740/293.853, email; statiunea_viticola_iasi@yahoo.com.

Apply for this Job