director adjunct grad profesional II, artist instrumentist, şef partidă contrabas şi artist instrumentist clarinet (3 posturi) – Filarmonica de Stat din Botoşanidirector adjunct grad profesional II, artist instrumentist, şef partidă contrabas şi artist instrumentist clarinet (3 posturi)

Filarmonica de Stat din Botoşani

28 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Filarmonica de Stat din Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante director adjunct grad profesional II,cod COR II20I9, aparţinând Compartimentului Artistic şi a funcţiilor de execuţie contractual vacante, pe perioadă determinată de 3 ani, artist instrumentist, şef partidă contrabas, grad profesional IA, cod COR 265219 şi artist instrumentist clarinet, grad profesional I, cod COR 265219.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice pentru funcţia de director adjunct – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă – Academia de muzică, vechime în muncă de minimum 15 ani într-o instituţie publică de spectacole sau concerte şi 3 ani vechime într-o funcţie de conducere, similară postului.
 • Condiţii specifice pentru funcţia de artist instrumentist şef partidă contrabas gradul profesional IA: – studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă ai Facultăţii de Interpretare Muzicală; cunoaşterea amănunţită a partiturilor interpretate, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres, punctualitate, seriozitate, adaptabilitate: vechime minimă de 10 ani , având continuitate în ultimi 3 ani ca artist instrumentist – şef partidă grad profesional IA.
 • Condiţii specifice pentru funcţia dc artist instrumentist clarinet, grad profesional I – studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă facultatea de Interpretare Muzicală, cunoaşterea amănunţită a partiturilor interpretate, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres, punctualitate, seriozitate, adaptabilitate, vechime minimă de 7 ani, având continuitate în ultimi 3 ani ca artist instrumentist grad profesional I.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • director adjunct:
  • 22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 30 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.
 • artist instrumentist şef partidă, grad profesional IA şi artist instrumentist, grad profesional I:
  • 22 octombrie 2018, ora 10.00: proba interpretare;
  • 30 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Filarmonicii de Stat din Botoşani, str. Marchian nr. 5, judeţul Botoşani, telefon: 0231/516.510.

Apply for this Job