Director adjunct de specialitate – Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“, cu sediul în Baia MareDirector adjunct de specialitate

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“, cu sediul în Baia Mare

10 mai 2018

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“, cu sediul în Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director adjunct de specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul socio-uman; (documente doveditoare în copie şi prezentarea originalului pentru conformitate);

b) să fie absolvenţi ai unor cursuri postuniversitare sau masterale de management; (documente doveditoare în copie şi prezentarea originalului pentru conformitate);

c) să fie absolvenţi ai unor cursuri de specialitate de biblioteconomie şi ştiinţa informării, acreditate; (documente doveditoare în copie şi prezentarea originalului pentru conformitate);

d) să aibă articole publicate în reviste de specialitate (în domeniul socio- uman); (lista cu titlurile lucrărilor publicate);

e) să probeze calităţi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare; (acte doveditoare în copie şi prezentarea originalului pentru conformitate)

f) să dovedească competenţe şi abilităţi ECDL, UNIMARC;

g) să cunoască două limbi străine de circulaţie internaţională;

h) să fie cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene (U.E.);

i) să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce i-ar face incompatibili cu funcţia pentru care candidează; (cazier judiciar);

j) să fie apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor legale; (adeverinţă medicală);

k) să aibă cel puţin 5 ani vechime în activităţi de conducere, în domeniul biblioteconomiei, (acte doveditoare în copie şi prezentarea originalului pentru conformitate).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 iunie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu“, Baia Mare, telefon 0262/275.583.

Apply for this Job