Director adjunct – Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri RadioactiveDirector adjunct

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia strategii şi proiecte nucleare din cadrul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una dintre ramurile de ştiinţă: inginerie civilă, inginerie electrică, electrotehnică şi telecomunicaţii, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare calculator: – nivel avansat;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  Pentru persoana declarată „admis” la concurs se va solicita autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel “strict secret de importanţă deosebită”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 mai 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 17 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Constituţia României, republicată.
4.Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile completarile ulterioare;
5.Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat
6.Hotararea de Guvern nr. 1437/2009, privind aprobarea Regulamentului de organizare functionare a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare pentru Deseuri Radioactive;
7.Hotărârea Guvernului nr. 1080/2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice;
8.Ordinul Preşedintelui Agenţiei Nucleare nr. 844 din 9 august 2004 pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice
9.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordinul nr. 400 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafata a deseurilor radioactive.
11.Ordinul nr. 156 din 14 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive.
12.Hotararea de Guvern nr. 1259/2002, privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear.
13.Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 56 din 25 martie 2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job