Director adjunct (2 posturi) – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirector adjunct (2 posturi)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

28 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct (2 posturi) – Direcţia juridică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 10 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României
2. Noul Cod Civil
3. Noul Cod de Procedură Civilă
4. Noul Cod Penal
5. Noul Cod de Procedura Penală
6. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , (r2), cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare
12. Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare
13. Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
14. Hotărârea Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare
15. Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
16. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
17. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare
18. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
19. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO
20. Consiliul Uniunii Europene
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/home/
21. Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene – sinteză
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14576

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job