Director (3 posturi) – Institutul Naţional de StatisticăDirector (3 posturi)

Institutul Naţional de Statistică

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică, director general – Direcţia Generală de Management al Resurselor, director adjunct – Direcţia Statisticii Comerţului Exterior din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţe ale naturii;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

director general – Direcţia Generală de It şi Infrastructură Statistică

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, republicată;
Barrie Sosinsky, Networking Bible, ISBN: 978-0-470-54342-9, Wiley Publishing, Inc, 2009
Radu Lucian Lupşa, Reţele de calculatoare, Casa Cărţii de Ştiinţa 2008
Microsoft Office Professional 2013 Step by Step Paperback de Beth Melton (Autor), Mark Dodge (Autor), Echo Swinford (Autor), Andrew Couch (Autor)
Prof.univ.dr.Rodica MIHALCA, Prof.univ.dr.Csaba FABIAN, Conf.univ.dr.Adina UTA, Asist.univ.dr.Iulian INTORSUREANU, Asist.univ.drd.Oana MUNTEAN, Prep.univ.drd.Anca ANDRONESCU, Utilizarea produselor software – Word, Excel, PMT, WinQSB, Systat; Curs Digital, Biblioteca digitala a Academiei de Studii Economice Bucuresti
Cristea et al., 1997 Cristea, V., Athanasiu, I., Kalisz, E., Iorga, V.,Tehnici de programare, Editura. Teora,Bucureşti, 1997
Cormen T., Leiserson C., Rivest R. “Introducere în algoritmi”, Editura Computer
Adam Jorgensen, Jorge Segarra, Patrick LeBlanc, Jose Chinchilla, Aaron Nelson -Microsoft SQL Server 2012 Bible- ISBN: 978-1-118-10687-7
Michael Alexander, Dick Kusleika, Access 2016 Bible, ISBN-13: 978-1119086543; ISBN-10: 111908654X
John Walkenbach, Excel 2016 Bible, ISBN-13: 978-1119067511; ISBN-10: 1119067510

director general – Direcţia Generală de Management al Resurselor

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
O.G. nr. 129/2000 privind organizarea profesională a adulţilor, republicată;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilitaţii nr. 82/1991 republicată şi modificată;
OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările ulterioare;
H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

director adjunct – Direcţia Statisticii Comerţului Exterior

Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
Regulamentul (CE) nr.638/2004 privind statisticile Comunităţii Europene referitoare la comerţul cu bunuri între Statele Membre, cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentul (CE) nr.1982/2004 privind statisticile Comunităţii Europene referitoare la comerţul cu bunuri între Statele Membre, cu modificările şi completările ulterioare
Programul Statistic Naţional Anual 2017 în domeniul statisticii comerţului exterior– http://www.insse.ro/cms/files/legislatie/programe%20si%20strategii/PSNA_2017_MO.pdf;
Manual metodologic pentru furnizorii de date Intrastat ediţia 2018 (partea I si II): http://www.intrastat.ro/doc/Manual_pentru_furnizorii_de_informatii_statistice_partea_I_2018_vers1.pdf si http://www.intrastat.ro/doc/Manual_pentru_furnizorii_de_informatii_statistice_partea_II_2018_vers1.pdf
Buletinul statistic de comerţ internaţional cu bunuri nr….2018 http://www.insse.ro/cms/ro/publicatii-statistice-in-format-electronic
Anuarul statistic de comerţ internaţional cu bunuri, ediţia 2017 (Biblioteca INS)
Codul de practici al statisticilor europene http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Codul%20de%20Practici%20septembrie%202011.pdf
Declara?ia de calitate a INS http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Declaratia%20de%20Calitate%20a%20INS.pdf
Politica de revizuire a datelor http://www.insse.ro/cms/files/sistemul%20statistic%20national/Politica%20de%20revizuire%20final%20v1.pdf
Politica de tratare a erorilor http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/Politica_Tratare_erori_v1.pdf

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job