Director (3 posturi) – Inspecţia MunciiDirector (3 posturi)

Inspecţia Muncii

9 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director – Direcţia economică, director – Direcţia Legislaţie, Contencios administrativ şi director – Direcţia Control Muncă nedeclarată, Contracte colective de muncă şi Monitorizare relaţii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Director – Direcţia economică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;
  • cunoştinţe operare PC – nivel mediu, dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat, emis în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Director – Direcţia Legislaţie, Contencios administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe operare PC – cunoştinţe de bază, dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat, emis în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Director – Direcţia Control Muncă nedeclarată, Contracte colective de muncă şi Monitorizare relaţii de muncă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică, ştiinţe politice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe operare PC – cunoştinţe de bază, dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat, emis în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Director – Direcţia economică
1. HG nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Constituţia României, republicată;
3. Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici-republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată ;
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
13. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Director – Direcţia Legislaţie, Contencios administrativ
1. CONSTITUTIA ROMÂNIEI, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţare şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 488/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul de evidenţă a salariaţilor;
11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Director – Direcţia Control Muncă nedeclarată, Contracte colective de muncă şi Monitorizare relaţii de muncă
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.108/1999 pentru înfiinţare şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.488/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul de evidenţă a salariaţilor;
8. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
10. Hotărârea Guvernului nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;
11. Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
13. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control;
14. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
17. Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Ordinul nr.826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii;
19. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordinul nr.831/2015 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
21. Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale si locale, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Hotărârea Guvernului nr.473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job