Director – Spitalul Judeţean de Urgenţă BistriţaDirector

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de ari. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. Gen. Grigore Bălan nr. 43, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

 • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 • Criteriile generale sunt următoarele:
  • au domiciliul stabil in România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criteriile specifice sunt următoarele:
  • sunt absolvenţi de învăţământuniversitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul/examenul pentru ocuparea postului de director fmanciar- contabil se va organiza în data de 06.08.2018, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv 07.08.2018, ora 12.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, 07.08.2018, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.07.2018, ora 09.00.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi se publică pe site-ul spitalului: www.sjub.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0263.231.404, 0755.093.325, cons. Petraş Georgeta Sanda, şef Serviciu R.U.N.O.S.

Apply for this Job