Director (2 posturi) – Ministerul TransporturilorDirector (2 posturi)

Ministerul Transporturilor

5 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director – Corpul de Control şi director – Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director – Corpul de Control:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • director – Direcţia Medicală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, inginereşti sau ştiinţe biologice şi biomedicale – specializarea medicină;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Director – Corpul de Control

Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome Registrul Auto Român cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi European;
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» – S.A. Constanţa cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv aprobata prin Legea nr. 84/2003
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României

director – Direcţia Medicală

HG nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica;
Ordinul Ministrului Transporturilor/ Ministrului Sanatatii nr. 1259/1393/2013 privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor precum si a componentei acestor comisii;
Ordinul Ministrului Transporturilor/ Ministrului Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii;
Ordinul Ministrului Transporturilor/ Ministrului Sanatatii nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia;
Managementul spitalelor – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Editura Public H Press, Bucureşti 2006;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Titlul VII – Spitale;
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor minime pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă;
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al
spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Constituţia României

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job