Asistent social practicant, asistent medical PL, șofer, infirmieră (5 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IalomiţaAsistent social practicant, asistent medical PL, șofer, infirmieră (5 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

• Asistent social practicant – 1 post în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „ing. Vădim Rusu“ Balaciu. Condiții specifice:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență în Specialitatea asistență socială;
aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treaptă de competență „practicant”;
vechime în muncă de minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite.

• Asistent medical PL – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila; Condiții specifice:
diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare, în specialitatea asistent medical generalist;
certificat de membru eliberat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
aviz anual pentru exercitarea profesiei, valabil pe anul 2019;
asigurare de răspundere profesională;
vechime în muncă de minimum 5 ani în funcția de asistent medical generalist.

• Șofer -1 post în cadrul Centrului de Plasament nr. 3, Slobozia; Condiții specifice:
studii: liceu sau școală profesională:
permis de conducere categoriile B, C, D, E;
vechime în muncă de minimum 10 ani în funcția de șofer;
cazier auto valabil.

• Infirmieră 2 posturi în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice Fierbinți. Condiții specifice:
studii generale/medii;
nu se solicită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 aprilie 2019, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Concursul se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița din municipiul Slobozia, str. C. D. Gherea, nr. 1, la telefon 0243/231088, interior 21 – Serviciu Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

Apply for this Job