Dansator fată/băiat (16 posturi) – Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean IașiDansator fată/băiat (16 posturi)

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași

7 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, din cadrul Compartimentului Artistic – Secția Coregrafie:

 1. dansator – fată S, grad II, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 1 post;
 2. dansator – fată M, debutant, normă întreagă, perioadă nedetenninată – 2 posturi;
 3. dansator – fată M, treapta III, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 5 posturi;
 4. dansator – băiat M, debutant, normă întreagă, perioadă nedetenninată – 2 posturi;
 5. dansator – băiat M, treapta III, normă întreagă, perioadă nedeterminată – 6 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • dansator – fată, S, grad II, normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați sunt:
  • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni;
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansatoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • înălțime 1,60 – 1,70 m;
  • aspect fizic plăcut,
 • pentru postul de dansator – fată, M, treapta II, normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați sunt:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate – minimum 6 luni;
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansatoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • înălțime 1,60 – 1,70 m;
  • aspect fizic plăcut.
 • pentru postul de dansator – fată, M, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați sunt:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansatoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • înălțime 1,60 -1,70 m;
  • aspect fizic plăcut;
  • nu se solicită vechime în muncă.
 • pentru postul de dansator – băiat, M, treapta III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați sunt:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime pe un post de dansator al unui ansamblu folcloric de minimum 6 luni;
  • experiență scenică de cel puțin 3 and ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • înălțime 1,75 -1,85 m;
  • aspect fizic plăcut.
 • pentru postul de dansator – băiat, M, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată. condițiile specifice care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați sunt:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • înălțime 1,75 – 1,85 m;
  • aspect fizic plăcut;
  • nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului, precum bibliografia de concurs sunt afișate la avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, din Iași, șoseaua Bucium nr. 80, corp A, etaj 1, județul Iași, telefon: 0332/443.673.

Apply for this Job