Contabil șef – Unitatea Militară 01836 OtopeniContabil șef

Unitatea Militară 01836 Otopeni

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III a, nr.34/11.01.2019,

Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, anunță amânarea concursului pentru încadrarea unui post vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gradul I, modulul contabil șef al UM 01919 Otopeni, studii superioare cu licenţă în domeniul economic, 5 ani vechime în muncă, 3 ani vechime în specialitatea studiilor, din datele:

 • 22.01.2019, începând cu ora 12.00 – proba scrisă
 • 29.01.2019, începând cu ora 12.00 – interviu

În datele:

 • 28.01.2019, începând cu ora 12.00 – proba scrisă
 • 01.02.2019, începând cu ora 12.00 – interviu.

descarca: 20190111_N_xx_AnuntAMANAREPosturiGovContabilSef_1836-Recovered.doc 89KB DOC

Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de personal civil contractual de contabil șef gradul I, modulul contabil șef al UM 01919 Otopeni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic;
2. Potrivit art.19 lit. b2) şi b3) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în Sistemul European de Conturi (SEC)
3. 5 ani – Vechime în muncă;
4. 3 ani – Vechime în specialitatea studiilor de licenţă;
5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
6. Apt medical;
7. Cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office;
8. Capacitatea de conducere, concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, telefon contact 021.350.61.33 int. 229.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: 20181218_N_xx_AnuntPosturiGovContabilSef_1836-Recovered.doc 135KB DOC

Apply for this Job