Contabil șef, șef birou, șef serviciu (6 posturi) – Teatrul „Stela Popescu” din București



Contabil șef, șef birou, șef serviciu (6 posturi)

Teatrul „Stela Popescu” din București

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „Stela Popescu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• contabil şef, grad profesional II, studii superioare – poz. 3;
• şef birou (Biroul Juridic, Resurse umane, Salarizare, Securitate şi Sănătate în muncă), grad profesional II, studii superioare – poz. 4;
• şef birou (Biroul Secretariat, Registratură, Arhivă, Control managerial intern), grad profesional II, studii superioare – poz. 8;
• şef serviciu (Serviciul Artistic), grad profesional II, studii superioare poz. 11;
• şef serviciu (Serviciul Organizare şi Producţie spectacole. Marketing, Promovare), grad profesional II, studii superioare – poz. 20;
• şef atelier (Atelierul tehnic, scenă), grad profesional II, studii medii poz. 27.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Contabil şef-poz. 3:
studii de bază: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomăde licenţă în domeniul economic, specializarea: finanțe-contabilitate,
vechime într-o funcţie de conducere similară în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office, Forexebug.

• Şef birou – poz. 4:
studii de bază: studii superioare de lungă durata acreditate, absolvite cu diplomăde licenţă în domeniul drept, specializarea: ştiinţe juridice, drept;
perfecţionări: curs în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (80 ore), acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei;
vechime intr-o funcţie de conducere similară în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office.

• Şef birou – poz. 8:
studii de bază: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe administrative / ştiinţe juridice / ştiinţe economice;
vechime într-o funcţie de conducere similară, în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office.

• Şef serviciu – poz. 11:
studii de bază: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniile: teatrologie, actorie, coregrafic, studii culturale;
vechime într-o instituţie de cultură în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office.

• Şef serviciu – poz. 20:
studii de bază: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniile: teatrologie, litere, limbi şi literaturi străine, studii culturale;
vechime într-o instituţie de cultură, în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office.

• Şef atelier-poz. 27:
studii de bază: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime într-o instituţie de cultură. în administraţia publică: minimum 6 luni;
operare PC: Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 13.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Teatrului „Stela Popescu” din București, Bd. Tineretului nr. 8-10, sectorul 4, resurseumanetsp@gmail.com.

Apply for this Job