Contabil șef – Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare, judeţul MaramureşContabil șef

Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

7 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare, judeţul Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de contabil șef.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în specialitatea postului finalizate cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani;
 • utilizare și operare PC (Windows, Microsoft Office Word, Excel, programe de contabilitate).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare
 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare
 4. OMFP nr. 1954/2005 privind clasificația indicatorilor finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordin 517/2016 privind aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raport Forexebug, cu modificările și completările ulterioare
 6. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare
 7. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu completările și modificările ulterioare
 8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare
 9. HG nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice
 10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 11. OMFP nr. 923/2014 privind aprobarea normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare; Ordin nr. 2332/2017
 12. OMFP nr. 2643/2015 privind documentele financiar-contabile
 13. Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 14. OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cap. I
 15. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din instituțiile publice

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Şomcuta Mare, cu sediul în Şomcuta Mare, str. Someş nr. 22, judeţul Maramureş, telefon 0262/280.483, 0728/963.634.

descarca: anunt-contabil.docx 115KB DOCX

Apply for this Job