Contabil șef II, consilier I cu 0,5 normă și referent de specialitate I (2,5 norme) – Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din BucureştiContabil șef II, consilier I cu 0,5 normă și referent de specialitate I (2,5 norme)

Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din Bucureşti

20 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. contabil șef, grad II;
 2. 1 post cu 0,5 normă de lucru – consilier I;
 3. referent de specialitate, grad I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil șef, grad II:
  • studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (doctoratul constituie un avantaj;
  • vechime în specialitate de minimum 20 de ani ( constituie avantaj vechimea în cadrul instituțiilor publice de minimum 15 ani);
  • certificat conform Ordinului nr. 496/ 31.03.2014 privind atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Windows,Word, Excel, Power Point.
 • 1 post cu 0,5 normă de lucru – consilier I:
  • studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în specialitate de minimum 5 ani (constituie avantaj vechimea în cadrul instituțiilor publice);
  • cunoștințe de operare PC în sistemul de raportare a situațiilor financiare din sectorul public;
  • experiență în utilizarea soft-urilor specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point.
 • referent de specialitate, grad I:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul educației fizice și sport;
  • vechime în muncă de minimum 15 ani;
  • cunoștințe despre formarea profesională a adulților în domeniul E.F.S.;
  • cunoștințe de legislație în domeniul sistemului de control intern managerial;
  • permis auto categoria B de minimum 10 ani;
  • cunoștințe de operare calculator (Windows, Word, Excel), nivel avansat;
  • aptitudini de comunicare și relaționare;
  • capacitatea de a lucra în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 aprilie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2020, ora 14.00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti, telefon: 021/318.46.73.

Apply for this Job