Contabil șef – Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din MediaşContabil șef

Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, de contabil şef (administrator financiar), conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul economic;
 • experienţa în domeniu (instituţii publice) constituie un avantaj;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă;
 • vechime în domeniu: minim 5 ani (constituie avantaj experienţa de minim 1 an pe un post de conducere);
 • cunoştinţe operare PC de nivel avansai Ms Office, operare baze de date, navigare Internet;
 • constituie un avantaj cunoştinţele privind utilizarea soiturilor specifice activităţii din învăţământ (EDUSAL, REVISAL, SIIIR, FOREXEBUG);
 • cunoştinţe de ţinere a evidenţei financiar-contabilă într-o bază de date electronică;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe de arhivare a documentelor;
 • cunoştinţe privind întocmirea statelor de plată, a situaţiilor contabile, a actelor justificative şi documentelor contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;
 • cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;
 • capacitate de rezolvare a problemelor specifice postului, de gestionare a timpului şi de prioritizare a sarcinilor;
 • spirit organizatoric;
 • abilitaţi de comunicare, relaţionale şi învăţare;
 • seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă, care va cuprinde aprecieri privind capacitatea candidatului de a-şi asuma responsabilităţi şi de a lua decizii, aprecieri privind aptitudinile şi competenţele organizatorice, aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalţi angajaţi;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 sptembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
 • 27 spetembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, Str. Metanului nr. 1, judeţul Sibiu, telefon 0269/845.876.

Apply for this Job