Consultant artistic, economist, actor, regizor artistic (4 posturi) – Teatrul „C.I. Nottara“, BucureştiConsultant artistic, economist, actor, regizor artistic (4 posturi)

Teatrul „C.I. Nottara“, Bucureşti

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul „C.I. Nottara“, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, după cum urmează:

• consultant artistic-S LA – cod COR 265401;
• economist – Sp. I A – cod COR 263102:
• actor S IA- S IA – cod COR 265501;
• regizor artistic – S IA cod COR 265410.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii obligatorii pentru funcţia de consultant artistic:
  studii superioare în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste sau sociale, absolvite cu diplomă de licenţă;
  vechime în specialitate – minimum 3 ani;
  cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională avansat, scris şi vorbit nivel mediu;
  cunoştinţe în promovare proiecte culturale;
  corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitate de a lucra în echipă, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitate de organizare a muncii, rezistenţă la stres.
 • Condiţii specifice pentru funcţia de economist;
  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul – ştiinţe economice;
  vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni;
  experienţă în domeniul achiziţiilor publice de minimum 3 ani; experienţă în domeniul financiar contabil;
  cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Word; Microsoft Excel; soft SEAP; cunoaşterea unor programe de calculator pentru evidența contabilităţii financiare (ALOP. PROSOFT);
  curs atestat de achiziţii publice;
  capacitate de analiză şi sinteză necesare lucrărilor de serviciu;
  asumarea responsabilităţilor. corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitate de a lucra independent, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitate de oiganizare a muncii, rezistență la stres. Rectificare: (Conform M.O. nr. 1088/17.10.2018, partea a III-a).
 • Condiţii specifice pentru funcţia de actor:
  studii superioare de specialitate cu examen de stat licenţă, U.N.A.T.C. sau echivalente;
  minimum 5 ani vechime în muncă;
  actriţă – maximum 35 ani;
  corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitate
  de a lucra în echipă, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitate de organizare a muncii, rezistenţă la stres.
 • Condiţii specifice pentru funcţia de regizor artistic:
  studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: regia artelor spectacolelor,
  minimum 15 spectacole regizate;
  vechime în muncă minimum 3 ani;
  corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitate de a lucra în echipă, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitate de organizare a muncii, rezistenţă la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă/practică;
 • 08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului „C. I. Nottara” din București, bd. Magheru, nr. 20, etaj 2, sectorul 1, telefon (021) 3117168/ (021) 3188901, int. 121.

descarca: post-gov.pdf 104KB PDF

Apply for this Job