Consilier superior – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret SibiuConsilier superior

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad superior – vacante, din cadrul compartimentului contabilitate – salarii – resurse umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii: studii universitare absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, curs perfecţionare / specializare în domeniul resurselor umane;
 • să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior;
 • să nu aibă condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, apt. 16, et. 1, sau la tel. fax.0269/210055.

Apply for this Job