Consilier juridic SII și consilier juridic debutant – Universitatea „Ovidius” din ConstanţaConsilier juridic SII și consilier juridic debutant

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcțiilor de execuţie, vacante în cadrul Direcţiei Juridice şi Contencios de:

 • consilier juridic SII;
 • consilier juridic debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier juridic SII: minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor de licenţă, în profesii juridice;
 • consilier juridic debutant – fără vechime în specialitate
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, absolvite cu diploma de licenţă;
 • îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute dc art. 8 din Legea 514, 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 • Declară pe propria răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art.9 şi 10 din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi că nu i-a încetat contractual individual de muncă/nu a fost destituit din funcţia publică pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • Face dovada calităţii de consilier juridic definitiv sau, după caz, dovada promovării examenului de definitivare în profesia juridică îndeplinită anterior;
 • Face dovada înscrierii sale în evidenţele unei asociaţii profesionale a consilierilor juridici constituită conform Legii nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; Candidaţii proveniţi din alte profesii juridice vor face, după caz, dovada calităţii de membru într- o organizaţie profesională specifică profesiei respective, şi vor anexa declaraţie pe proprie răspundere având ca obiect asumarea obligaţiei de înscriere într-o asociaţie profesională a consilierilor juridici constituită conform Legii 514/2003, în cazul câştigării concursului;
 • Are cel puţin o recomandare de la locurile de muncă anterioare considerate relevante de către candidat;
 • Are cunoştinţe de operare calculator: minimum Microsoft Office 2007, poştă electronică, internet, cel puţin nivel mediu de utilizare;
 • Cursuri de formare profesională în specialitatea postului sau masteraţ, precum şi cunoaşterea limbii engleze, constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2019, ora 09.00 – 12.00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – 12.00: proba practică;
 • 01 februarie 2019, ora 10.00 – 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin 1 – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241/615.903.

Apply for this Job