Consilier juridic IA – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din BucureștiConsilier juridic IA

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, de Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului Juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1.Studii de specialitate: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în științe juridice;
3.Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni
4.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație)
5.Limbi străine: limba engleză, nivel mediu
6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale
7.Cerinţe specifice: cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul contabilităţii, salarizării, legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, achiziții publice, respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (cercetare și formare profesională); capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de asumare a răspunderii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor; disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2020, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 14:00: proba scrisă;
 • 26 martie 2020, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București, bd. Unirii nr. 22, etj 2, camera 219, sector 3, telefon 0721/286.410.

descarca: AnuntSediuSite_ConcursConsilierJuridic.docx 136KB DOCX

Apply for this Job