Consilier juridic IA S – Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul ArgeșConsilier juridic IA S

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul Argeș

1 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată: consilier juridic, gradul IA (studii superioare) în microstructura juridic .

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare;
 • necesită minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

a).Bibliografie:

1.Constituţia României, republicată;

2.Codul civil;

3.Codul de procedură civilă;

4.Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Lege nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordinul nr.M.75/2009 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;

12.Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Lege nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Hotărârea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie public/acordului cadru.

b). Tematica

 1. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

-Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de consilier juridic;

-Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic;

-Compatibilităţi, incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic;

-Activitatea profesională a consilierului juridic;

-Modalităţile de exercitare a profesiei de consilier juridic;

-Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă;

-Drepturile şi îndatoririle consilierului juridic;

-Răspunderea disciplinară a consilierului juridic;

-Organizarea profesiei de consilier juridic.

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii

-Specificul dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiune şi obiect. Izvoarele dreptului muncii.

-Contractul individual de muncă. Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă. Conţinut.

-Încheierea contractului individual de muncă.

-Modificarea contractului individual de muncă.

-Suspendarea contractului individual de muncă.

-Încetarea contractului individual de muncă.

-Răspunderea disciplinară.

-Răspunderea patrimonială.

-Salarizarea. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

-Titlul VII – Spitalele

 1. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

-Dreptul pacientului la informaţia medicală.

-Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.

-Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.

-Sancţiuni.

-Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.

 1. Legea contenciosului administrativ

-Excepţia de nelegalitate.

-Actele nesupuse controlului şi limitele controlului.

-Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ: procedura prealabilă, obiectul acţiunii judiciare, instanţa competentă, termenul de introducere a acţiunii.

 1. Drept civil

-Persoana juridică: dispoziţii generale, înfiinţarea persoanei juridice, capacitatea civilă a persoanei juridice.

-Proprietatea publică: dispoziţii generale, drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice.

-Despre obligaţii: dispoziţii generale, izvoarele obligaţiilor, contractul, actul juridic unilateral, faptul juridic licit, răspunderea civilă.

-Prescripţia extinctivă, decăderea, calculul termenelor. Prescripţia extinctivă; dispoziţii generale; termenul prescripţiei extinctive; cursul prescripţiei extinctive; împlinirea prescripţiei; regimul general al termenelor de decădere; calculul termenelor.

 1. Codul de procedură civilă

-Competenţa după materie.

-Competenţa teritorială.

-Termenele.

-Chemarea în judecată.

-Întâmpinarea.

-Cererea reconvenţională.

-Administrarea dovezilor.

-Suspendarea judecăţii.

-Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept.

-Contestaţia în anulare.

-Revizuirea.

-Executarea hotărârilor judecătoreşti.

 1. Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

-Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naţionale.

-Activitatea de consultanţă şi de avizare juridică.

-Activitatea procesuală.

-Atribuţiile specifice ale consilierilor juridici.

-Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activităţii procesuale.

9.Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea material a militarilor:

-Răspunderea materială;

-Stabilirea şi recuperarea pagubelor;

-Căile de atac

10.Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare:

-îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;

-trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare

11.Lege nr.98/2016 privind achiziţiile publice:

-reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire – cap.II;

-modalităţi de atribuire – cap.III;

-organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire – cap.IV;

-executarea contractului de achiziţie public(acordului cadru) – cap.V

12.Hotărârea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie public/acordului cadru:

-planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice – cap.II;

-realizarea achiziţiei publice – cap.III.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești , strada Negru Vodă nr.47, județul Argeș – telefon 0248/218.090, 0248/218.172, interior 224, 266.

descarca: Anunt-posturi-vacante-gov.ro_.doc 40KB DOC

descarca: Bibliografie-si-tematica.doc 50KB DOC

descarca: Calendar-de-desfasurare.doc 44KB DOC

Apply for this Job