Consilier juridic I principal – Primăria Municipiului Târgu MureșConsilier juridic I principal

Primăria Municipiului Târgu Mureș

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgu Mureș, Județul Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul logistică din cadrul Direcţiei proiecte cu finanţare internaţională, resurse umane, relaţii cu publicul şi logistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitate – minim 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare;
6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
8. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;
9. Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, cu modificările ulterioare;
10. Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
11. Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare,
12. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare,
13. Legea nr. 15/1994    *** Republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare,
14. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
15. Legea nr. 287/2009 privind noul Cod Civil: Cartea a III-a Despre bunuri, Cartea a V-a Despre obligații, Cartea a VI-a Despre prescripția extinctivă;
16. Legea nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă: Cartea I Dispoziții generale, Cartea a II-a Procedura contencioasă;
17. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
18. Legea  nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, camera 85, Județul Mureș, telefon 0265/268.330, interior 165.

Apply for this Job