Consilier IA și șofer (3 posturi) – Oficiul Naţional pentru Achiziţii CentralizateConsilier IA și șofer (3 posturi)

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. consilier, grad I A – în cadrul Direcției Achiziții Centralizate I – Direcția Generală Achiziții Centralizate (2 posturi);
 2. șofer, grad I – în cadrul Serviciului Economic, Juridic, Resurse Umane, IT, Comunicare și Logistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • un post contractual de consilier, grad I A:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea finanțe;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail. Cunoștințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de informații economice, adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin posta electronică – nivel de bază;
  • curs de perfecționare/specializare în domeniul: achiziții publice;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, confidențialitate, loialitate, profesionalism și adaptabilitate, persoană bine organizată, promptitudine în realizarea atribuțiilor postului și capacitate de lucru în echipă;
  • cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, apt pentru deplasări și pentru delegarea altor atribuții suplimentare;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • un post contractual de consilier, grad I A:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea comunicare și relații publice;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail. Cunoștințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de informații economice, adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin posta electronică – nivel de bază;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, confidențialitate, loialitate, profesionalism și adaptabilitate, persoană bine organizată, promptitudine în realizarea atribuțiilor postului și capacitate de lucru în echipă;
  • cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, apt pentru deplasări și pentru delegarea altor atribuții suplimentare;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.
 • șofer, grad I din cadrul Serviciului Economic, Juridic, Resurse Umane, IT, Comunicare și Logistică:
  • studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • posesor permis de conducere categoria B;
  • vechime în specialitate – minimum 1 an în funcția de conducător auto/șofer;
  • cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, apt pentru deplasări și pentru delegarea altor atribuții suplimentare;
  • cazier auto.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 mai 2019, ora 10:00: proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate din București, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 4, camera 404, telefon 0786.134.101.

Apply for this Job