Consilier IA – Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeConsilier IA

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

24 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs în vederea încadrării funcţiei de personal contractual, după cum urmează:

 • consilier, gradul IA, cu contract individual de muncă, în cadrul U.M. 0319, București.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență în domeniul inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (electronică aplicată, tehnologii și sisteme de telecomunicații, rețele și software de telecomunicații, telecomenzi și electronică în transporturi, echipamente și sisteme electronice militare, comunicații pentru apărare și securitate), matematică sau informatică, absolvite cu diplomă;
 • să aibă cunoștințe solide privind legislația pe domeniul de activitate;
 • să aibă cetățenia română;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să cunoască limba engleză la nivel mediu;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • vechime m muncă și în specialitatea studiilor cel puțin 10 ani;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rănaaă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2020. ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • evaluarea psihologică, probă eliminatorie – 18 martie 2020 – București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6;
 • examinare limba străină – 19 martie 2020 – București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6;
 • examinarea profesională:
  • proba scrisă și proba practică – 20 martie 2020 – se vor desfășura în sediul din București, Str. Oltețului nr. 30, sectorul 2;
  • interviul – 26 martie 2020 – se va desfășura în sediul din București, Str. Oltețului nr. 30, sectorul 2.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sectorul 6, telefon 021/202.24.14, 021/202.24.93.

descarca: Anexa1-Anunt-incadrare-consilier-grIA-1.doc 76KB DOC

Apply for this Job