Consilier I A și șofer II – Oficiul Naţional pentru Achiziţii CentralizateConsilier I A și șofer II

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate

23 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 1. consilier, grad I A, în cadrul Direcția Achiziții Centralizate 2 – Direcția Generală de Achiziții Centralizate;
 2. șofer, treapta II din cadrul Serviciului Economic, Juridic, Resurse Umane, IT, Comunicare și Logistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier, grad IA, personal contractual din Direcția Achiziții Centralizate 2 – Direcția Generală de Achiziții Centralizate, astfel:
  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail. Cunoștințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de informații economice, adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări, precum și comunicarea prin poșta electronică – nivel de bază;
  • limbi străine: engleză – nivel mediu;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: integritate, confidențialitate, loialitate, profesionalism și adaptabilitate, persoană bine organizată, promptitudine în realizarea atribuțiilor postului și capacitate de lucru în echipă;
  • cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, apt pentru deplasări și pentru delegarea altar atribuții suplimentare;
  • vechime în specialitatea studiilor nu este necesară.
 • șofer, treapta I din cadrul Serviciului Economic, Juridic, Resurse Umane, IT, Comunicare și Logistică:
  • studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • posesor permis de conducere categoria B – minimum 5 ani;
  • vechime în specialitate – minimum 1 an iu funcția de conducător auto/șofer;
  • cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, apt pentru deplasări și pentru delegarea altor atribuții suplimentare;
  • cazier auto.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate din București, bd. Regina Elisabeta nr. 3, etaj 2, sectorul 3, telefon 0786/134.101.

Apply for this Job