Consilier grad IA S și referent IA M – Inspectoratul Şcolar Judeţean NeamţConsilier grad IA S și referent IA M

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. consilier grad IA S – din cadrul Departamentului Economic, Compartimentul financiar – contabil;
 2. referent IA M din cadrul compartimentului Tehnic Administrativ

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier grad IA S:
  • studii superioare de lungă durată sau studii superioare de licenţă absolvite eu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; minimum 3 ani;
  • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul educaţional si in domeniul financiar-contabil;
  • cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, aplicaţii Specifice domeniului financiar-contabil; FOREXEBUG al MFP.etc.);
  • bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
 • referent IA M:
  • nivel de studii: absolvent studii medii, cu diploma de bacalaureat;
  • vechimeîn muncă; minimum 6 ani şi 6 luni;
  • cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
   • alte cerinţe:
   • seriozitate,
   • răbdare,
   • aptitudini pentru lucrul în echipă.
 • Atribuţiile specifice postului;
 • Principalele atribuţii sunt cete prevăzute de art. 17, alin. 2 din 4) din O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, publicat în: Monitorul Oficial nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03-07 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 octombrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2018, ora 12:00: proba practică și interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, telefon: 0233/214.860, interior 125.

Apply for this Job