Consilier II – Direcția Județeană pentru Cultură VasluiConsilier II

Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui

9 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier, gradul II în cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Salarizare, Administrativ și Achiziții publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite, cu diplomă de licență;
 • Vechimea în specialitatea studiilor, minim 3 ani;
 • Cunoștințe operate PC: word, excel, power-point, utilizarea internetului;
 • Posesor al permisului de conducere, categoria B, cu experiență practică, minim 10 ani;
 • Cunoștințe temeinice de legislație rutieră;
 • Aviz psihologic;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de un cabinet medical specializat, în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2019,  data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 07 iunie 2019, ora 10.00 – proba interviu; Rectificare conform email transmis de către angajator:6 iunie 2019 – proba interviu”. (Rectificarea urmează a fi operată și în Monitorul Oficial al României, partea a III-a)

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Ordinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2080 din 27.02.2012, privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național, respectiv a Municipiului București (documentul poate fi găsit pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură Vaslui patrimoniul-cultural-vaslui.ro)
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53 / 2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II – Contractul individual de muncă; Titlul XI – Răspunderea juridică;
 • Legea 319 / 2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 /2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, telefon 0235/311.531, fax 0335/401.169.

descarca: Coditii-specifice.Atributii-post-.docx 16KB DOCX

descarca: adresa-posturi-vacante-gov.ro_.docx 23KB DOCX

Apply for this Job